پلاس در پلاس

یک ندای غیبی از جایی هر روز به ما میرسد ، خوشا به حال کسانیکه این ندا را دریافت میکنند . ندایی در جهت آسایش ، رفاه و خود سازی انسانها همواره یک نیروی ضدیت و اهریمنی ، غرایض نومیدی ، غرور ، رخوت و تنگ نظری ما را درگیر و تقویت میسازد .

نیروئی که مانع از دریافت ندای غیبی برای موفقیت میشود . برای مقابله با این نیروی اهریمنی و مبارزه با ذات و ماهیت این غده چرکین ساز ، هر لحظه باید بجنگی . فقط باید جنگید تا مصون بمانی از چرکین شدن افکار و همت بلندتان . فردا از آن توست .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن